QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

[] THÔNG BÁO VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

[] THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

[] THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

[] BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

[] BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

[] BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

[] THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT ĐÃ ĐẦU TƯ GÓP VỐN

[]THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN NĂM 2020

[] ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

[] QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

[]BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

[] THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

[] THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

[] TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020