Petimex tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Sáng ngày 28/6/2024 tại Hội trường A2 khu du lịch Mỹ Trà, Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
(nguồn : https://petimex.com.vn/tin-tuc-cong-ty/petimex-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024/)

Đoàn chủ tịch thảo luận tại đại hội 

Đại hội vinh dự được đón tiếp đại diện lãnh đạo Sở KHĐT, Sở Tài Chính, Lãnh đạo Công ty Petimex và 46 cổ đông tham dự đại diện cho 268 cổ đông (86.491.284 cổ phần) cùng tham dự với Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình 

Tại Đại hội, Quý cổ đông được nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023 với những kết quả đạt được:  sản lượng bán ra 1.189.559  m3 xăng dầu đạt 103,80% kế hoạch năm; Tổng doanh thu 20.395 tỷ đồng đạt 121.91% so kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế 71,8 tỷ đồng, đạt 58,34% so kế hoạch năm; Nộp Ngân sách nhà nước năm là 1.256 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Mân – Tổng giám đốc công ty báo cáo trước đại hội 

Các cổ đông đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua 8 nội dung tờ trình lấy ý kiến biểu quyết: Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024, chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tình chính năm 2024,

Trong đó, đại hội thống nhất đề ra kế hoạch năm 2024: sản lượng bán ra 1.248.000 m3 xăng dầu; Tổng doanh thu 18.208 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 105 tỷ đồng.

https://youtube.com/watch?v=OBtfri0xLSE%3Fsi%3DlGeajQKQeBcd9zC0

Bởi Đặng Nghĩa Nhân | 06/28/2024

Nội dung liên quan