Petimex tổ chức đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028 Tại Khu Du Lịch Mỹ Trà

Sáng ngày 11/12/2023, Khu Du Lịch Mỹ Trà vinh dự được Công ty Petimex chọn là địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028. Trích dẫn bài viểt :

( Nguồn https://petimex.com.vn/tin-tuc-cong-ty/petimex-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-nhiem-ky-2023-2028/)

Petimex tổ chức đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 11/12/2023 tại Hội trường B, khu du lịch Mỹ Trà, Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội vinh dự được đón tiếp ông Nguyễn Văn Cả, Phó Giám đốc Sở Tài chính, ông Trần Minh Lý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, bà Nguyễn Đình Phương Uyên, Trưởng phòng Kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Lãnh đạo Công ty Petimex và 94 cổ đông cùng tham dự với Đại hội.

Đoàn chủ tịch gợi ý thảo luận tại Đại hội

Tại Đại hội, Quý cổ đông được nghe báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028, báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng kinh doanh nhiệm kỳ 2023-2028, báo cáo Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028, đại hội cũng đã thông qua các tờ trình nội dung xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Quý cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Quý cổ đông đã tập trung thảo luận và biểu quyết thống nhất cao thông qua các nội dung  và tờ trình của Đoàn chủ tịch trình bày.

HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên, trong đó ông Võ Tiến Thành tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Petimex và Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, ông Nguyễn Minh Lộc tái đắc cử chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

https://www.baodongthap.vn/kinh-te/petimex-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-nhiem-ky-2023-2028-118782.aspx

Bởi Đặng Nghĩa Nhân | 12/12/2023

Nội dung liên quan