Petimex tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sáng ngày 18/5/2023 tại Hội trường A2 khu du lịch Mỹ Trà, Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đoàn chủ tịch biểu quyết tại đại hội

Đại hội vinh dự được đón tiếp ông Huỳnh Minh Tuấn – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy,  Phó chủ tịch UBND tỉnh ĐồngTháp, đại diện lãnh đạo Sở Nội Vụ, Sở KHĐT, Sở Tài Chính, Lãnh đạo Công ty Petimex và 91 cổ đông đại diện cho 265 cổ đông (87.323.980 cổ phần) cùng tham dự tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

 Tại Đại hội, Quý cổ đông được nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 với những kết quả đạt được: sản lượng bán ra 1.066.068 m3 xăng dầu đạt 126% kế hoạch năm; Tổng doanh thu 21.912.134 triệu đồng đạt 203,8% so kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế 121.295 triệu đồng, đạt 101,9% so kế hoạch năm; Nộp Ngân sách nhà nước năm là 1.039.969 triệu đồng (trong đó nộp tại Đồng Tháp là 585.000 triệu đồng).

Ông Lê Thanh Mân – Tổng giám đốc công ty báo cáo trước đại hội

 Các cổ đông đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua 8 nội dung tờ trình lấy ý kiến biểu quyết: Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023, chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tình chính năm 2023. Trong đó, đại hội thống nhất đề ra kế hoạch năm 2023: sản lượng bán ra 1.146.000 m3 xăng dầu; Tổng doanh thu 16.730.000 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế 123.000 triệu đồng.

Tại đại hội, cổ đông đã biểu quyết miễn nhiệm 02 thành viên hội đồng quản trị và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Trong đó, ông Võ Tiến Thành đắc cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Petimex.

Ông Võ Tiến Thành (bìa phải) đắc cử chức danh chủ tịch HĐQT nhận hoa chúc mừng của Lãnh đạo Tỉnh

https://www.baodongthap.vn/kinh-te/cong-ty-petimex-bau-bo-sung-2-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri-113962.aspx

Bởi Đặng Nghĩa Nhân | 05/18/2023

Nguồn : https://petimex.com.vn/tin-tuc-cong-ty/petimex-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023/

Nội dung liên quan